Начало

Добре дошли в сайта на училище „Св.Св. Кирил и Методий”!

DSC00521Училище „Св. Св. Кирил и Методий” е модерно училище, което осигурява образователна среда за качествено и достъпно образование.

В училището се обучават деца от I до VIII клас, от ромски, турски и български произход – три етноса с различни култури, религии и ценности. Това налага взаимното опознаване на ученицитe, създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство като средство за постигане на ефективност и ефикасност в изпълнението на политиката на образователната интеграция.

Подготвят се личности, владеещи основите и закономерностите на човешкото познание. Възпитават се у учениците общочовешки ценности и добродетели за приобщаването им към ценностната система на европейската общност.

МИСИЯ

Формиране на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, уважаващи законите, правата на другите, техния език, религия и култура.

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

ВИЗИЯ

Утвърждаване ОбУ „Св.св Кирил и Методий” като съвременно, конкурентноспособно училище, което осигурява качествена общообразователна подготовка на ученици от I до VIII клас, гарантираща продължаване на образованието им. Грижа и внимание към всеки ученик, зачитане на човешкото достойнство, творчески подход за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света.

Задоволяване на индивидуалните интереси и потребности, придобиване на широка обща култура, развитие на физическия, индивидуалния и духовния потенциал чрез осъществяване на специфични и приоритетни за училището дейности. Осигуряване на знания и личностни умения у учащите се чрез квалифицирани учители с педагогически дарби и стремеж към иновации.

ЦЕЛ

Осъществяване на качествен образователен процес, гарантиращ овладяването на общообразователния минимум от всички ученици, за успешното им преминаване в по-горен клас, етап или степен. Повишаване качеството на обучение и осигуряване на условия за пълноценно развитие на подрастващите.
Изграждане на личности със знания и умения, със социални и морални ценности, личности с възможност за успешна обществена реализация.