Преподаватели

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП Директор: Атанаска Стоянова

Прогимназиален етап

Културнообразователна област – български език и литература и чужди езици

Донка Стоянова – старши учител, преподавател по български език и литература и изобразително изкуство

Юнзиля Халил- старши учител, преподавател по английски език, председател на ПЕКК в прогимназиален етап

 Културнообразователна област –  Природни науки, математика,информатика и информационни технологии

Мелиха Кямил- старши учител, преподавател по химия, биология, физическо възпитание и спорт

Емилия Бенчева- старши учител, преподавател по  математика и информационни технологии 

 Таня Добрева- учител в ГЦОУД

Културнообразователна област –  Обществени науки 

Вероника Сивева-  преподавател по история и цивилизации,география и икономика

 

Начален етап

Председател на ПЕКК в начален етап: Марияна Даскалова – старши учител

Стефка Ганчева- старши учител и преподавател в начален етап

Юзджан Балджи- старши учител и преподавател в начален етап

Павлина Николова- старши учител и преподавател в начален етап

Марияна Георгиева – учител в ГЦОУД

Недим Мехмед- старши учител в ГЦОУД    

Административно техническа служба

Нежля Юсеин- счетоводител

Мехмед Мехмед- касиер  

Обслужващ персонал 

Рамадан  Рамадан

Тензиле Али

Мергюл Рамадан