Профил на купувача

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА – СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 187 ЗОП ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изграждане на комбинирана спортна площадка и зона за фитнес в двора на Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Просеник, община Руен”

с. Просеник, 2019 г.

Оферти за участие могат да се подават до 17:00 ч. на 21.03.2019 г. на адреса на Възложителя – с. Просеник, обл. Бургас, общ. Руен, ул. „Стара планина”№ 34.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 22.03.2019 г. от 14:30 ч. в сградата на Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий“, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя:

Обединено училище „Св.Св. Кирил и Методий“

с. Просеник, обл. Бургас, общ. Руен, ул. „Стара планина”№ 34

Лице за контакт:

Атанаска Стоянова – Директор, телефон: 0885/167667;

електронен адрес: ou_prosenik@abv.bg

Обява ID 9086220

Линк към АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086220